OVERCHESS
optimize tournaments preparation

Titled Tue 10th Jan Early - chess.com INT

Total games : 2376

10/01/23
Albertini 2084 vs Aradhya 2325
0-1 C50
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. d3 Bc5 5. O-O h6
10/01/23
Balint 2236 vs Tatarinov 2310
0-1 C67
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. O-O Nxe4 5. Re1 Nd6
10/01/23
Preotu 2478 vs Jumanov 2155
1-0 B40
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. c3 d5 4. exd5 Qxd5 5. d4 Nc6
10/01/23
Rakhmatull.. 2306 vs Tworuszka 2260
1-0 B22
1. e4 c5 2. c3 Nf6 3. e5 Nd5 4. d4 cxd4 5. Qxd4 e6
10/01/23
Yaksin 2389 vs Srdanovic 2166
1-0 D02
1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. c4 c6 4. Qb3 e6 5. Bg5 Be7
10/01/23
Goldin 2542 vs Puranik 2596
0-1 A49
1. Nf3 Nf6 2. d4 g6 3. g3 b6 4. Bg2 Bb7 5. O-O d5
10/01/23
Zemlyanski.. 2237 vs Perez Rodr.. 2329
1-0 D11
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. e3 e6 5. Bd3 Nbd7
10/01/23
Karttunen 2495 vs Saypuri Sr.. 2175
1-0 A38
1. c4 Nf6 2. g3 c5 3. Bg2 Nc6 4. Nf3 g6 5. Nc3 Bg7
10/01/23
Manukyan 2163 vs Michalski 2273
1-0 A41
1. d4 d6 2. e3 Nd7 3. Nf3 e5 4. dxe5 dxe5 5. e4 Bc5
10/01/23
Postny 2556 vs Kazancev 2313
1-0 B90
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6
10/01/23
Borges Fer.. 2439 vs Yirik 1957
1-0 B06
1. d4 g6 2. e4 Bg7 3. Nc3 c5 4. dxc5 Nc6 5. Nf3 Nf6
10/01/23
Czernek 2325 vs Riverol 2304
1-0 B32
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Qb6 5. Nb3 Nf6
10/01/23
Sadhwani 2627 vs Yaniuk 2223
1-0 D05
1. d4 d5 2. Nf3 e6 3. e3 c5 4. b3 Nf6 5. Bd3 b6
10/01/23
Ovezdurdiy.. 2127 vs Lewtak 2388
0-1 B06
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Nf3 d6 4. Be2 a6 5. O-O Nf6
10/01/23
Keymer 2696 vs Reprintsev 2298
1-0 A06
1. Nf3 d5 2. e3 Nf6 3. c4 c6 4. Nc3 g6 5. d4 Bg7
10/01/23
Praggnanan.. 2684 vs Droin 2436
1-0 E11
1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. c4 Bb4 4. Bd2 Bxd2 5. Nbxd2 d5
10/01/23
Souza 1943 vs Srebrnic 2366
0-1 E73
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. Be2 Nbd7
10/01/23
Arjun Kaly.. 2516 vs Ortega Rui.. 2351
0-1 B33
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 e5
10/01/23
Lamaze 2367 vs Mosutha 1978
1-0 B54
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 a6 5. c4 Nf6
10/01/23
Djokic 2221 vs Fishchuk 2194
1-0 B33
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 e5
10/01/23
Vasques 2213 vs Atakhan 2370
0-1 B90
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6
10/01/23
Begunov 2276 vs Rozman 2322
1-0 A40
1. d4 g6 2. c4 Bg7 3. Nc3 c5 4. Nf3 cxd4 5. Nxd4 Nc6
10/01/23
Demchenko 2625 vs Sihite 2266
1-0 C50
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. d3 Nf6 5. Bg5 O-O
10/01/23
Tillyaev 2295 vs Hoffmann 2185
1-0 B07
1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 c6 4. f4 Qa5 5. Bd3 e5
10/01/23
Mkrtchian 2379 vs Dubov 2708
0-1 D78
1. Nf3 d5 2. g3 g6 3. Bg2 Bg7 4. d4 Nf6 5. O-O O-O
10/01/23
Pultinevic.. 2570 vs Ladan 2114
1-0 D52
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 c6 5. e3 Nbd7
10/01/23
Rengifo Bl.. 2131 vs Gledura 2639
0-1 D90
1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. c4 Bg7 4. Nc3 d5 5. g3 O-O
10/01/23
Mika 2173 vs Lenderman 2572
0-1 A04
1. Nf3 b6 2. c4 Bb7 3. g3 g6 4. Bg2 Bg7 5. O-O Nf6
10/01/23
Ruiz Aguil.. 2161 vs Msellek 2406
0-1 B13
1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 Nf6 5. Nc3 Nc6
10/01/23
Fromm 2429 vs Boldoo 2334
1-0 B06
1. e4 d6 2. d4 g6 3. Nc3 Bg7 4. Be3 Nf6 5. Qd2 O-O
10/01/23
Wilson 2183 vs Sattarov 2392
0-1 A15
1. c4 Nf6 2. g3 d5 3. cxd5 Qxd5 4. Nf3 Nc6 5. Nc3 Qh5
10/01/23
Derjabin 2333 vs Selkirk 1674
1-0 D43
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. Nc3 e6 5. g3 dxc4
10/01/23
Zanette 2085 vs John Veny.. 2110
0-1 C07
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 c5 4. exd5 Qxd5 5. Ngf3 cxd4
10/01/23
Carbone 2350 vs Kozak 2558
1-0 A62
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. g3 c5 4. d5 e6 5. Nc3 exd5
10/01/23
Broca Jime.. 2075 vs Blanco Ron.. 2442
0-1 B22
1. e4 c5 2. c3 d5 3. exd5 Qxd5 4. d4 Nc6 5. Nf3 Bg4
10/01/23
Barrientos 2479 vs Luukkonen 2327
1-0 B57
1. d4 c5 2. e4 cxd4 3. Nf3 Nc6 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 d6
10/01/23
Harsha Bha.. 2599 vs Martin Duq.. 2385
0-1 B23
1. e4 c5 2. Nc3 b6 3. Nf3 Bb7 4. d4 cxd4 5. Nxd4 a6
10/01/23
Khripachen.. 2219 vs De Souza 2018
0-1 B70
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 g6
10/01/23
Bas Mas 2241 vs Kim 2315
0-1 C50
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. d3 Bc5 5. O-O d6
10/01/23
Gressmann 2132 vs Seo 2516
0-1 A05
1. Nf3 Nf6 2. e3 c5 3. c4 Nc6 4. b3 g6 5. Bb2 Bg7
10/01/23
Tomaszewsk.. 2310 vs Bachmann 2604
0-1 C41
1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nc3 d6 4. d4 Nbd7 5. Bc4 Be7
10/01/23
Tica 2441 vs Shtompel 1938
1-0 B23
1. e4 c5 2. Nc3 d6 3. f4 Nc6 4. Nf3 g6 5. Bc4 Bg7
10/01/23
Ezat 2400 vs Andreikin 2729
0-1 D31
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 a6 4. cxd5 exd5 5. Bf4 Nf6
10/01/23
Sarana 2668 vs Parpiev 2167
1-0 A18
1. c4 Nf6 2. Nc3 e6 3. e4 d5 4. cxd5 exd5 5. e5 Ne4
10/01/23
Kosteniuk 2519 vs Kotepalli 1910
1-0 B08
1. d4 g6 2. e4 Bg7 3. Nc3 d6 4. Nf3 Nf6 5. Be3 O-O
10/01/23
Khamzin 2301 vs Martinez 1881
1-0 A40
1. d4 g6 2. Nc3 Bg7 3. Bg5 h6 4. Bf4 d6 5. e4 Nd7
10/01/23
Skurikhin 2297 vs Aaditya Dh.. 2172
0-1 D43
1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. c4 e6 4. Nc3 c6 5. Bg5 Nbd7
10/01/23
Crevatin 2313 vs Simonovic 2115
1-0 A57
1. d4 Nf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. Qc2 bxc4 5. e4 d6
10/01/23
Salem 2677 vs Danielyan 2307
1-0 E71
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. h3 c6
10/01/23
Nadanian 2279 vs Jiganchine 2205
1-0 D50
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 c5 5. e3 cxd4
Date : 2023-01-10
Place: chess.com INT
Context : Titled Tue 10th Jan Early
Round : 1
Result : 0-1

Opening : C50 Giuoco Pianissimo
Albertini,L (2084) vs Aradhya,Garg (2325)
Tournaments nearby

20/12/22
chess.com INT
Titled Tue 20th Dec Late

21/12/22
Tornelo INT
Asia-Oceania Uni 2022

25/12/22
chess.com INT
Yinzhou Cup Women 2022

25/12/22
chess.com INT
Yinzhou Cup Men 2022

27/12/22
chess.com INT
Titled Tue 27th Dec Late

27/12/22
chess.com INT
Titled Tue 27th Dec Early

03/01/23
chess.com INT
Titled Tue 3rd Jan Late

03/01/23
chess.com INT
Titled Tue 3rd Jan Early

10/01/23
chess.com INT
Titled Tue 10th Jan Early

10/01/23
chess.com INT
Titled Tue 10th Jan Late

17/01/23
chess.com INT
Titled Tue 17th Jan Early

17/01/23
chess.com INT
Titled Tue 17th Jan Late

24/01/23
chess.com INT
Titled Tue 24th Jan Late

06/02/23
chess.com INT
Airthings Masters Div 1 W

06/02/23
chess.com INT
Airthings Masters Div 2 W

06/02/23
chess.com INT
Airthings Masters Div 3 W