OVERCHESS
optimize tournaments preparation

Total white games : 226

Azamat Utegaliyev Chessgames

Rating : 2507 Federation : Birth : 1991 Sex : M Fide : 13702467
Total black games : 221
26/06/23
Suleimen,Ergali
2345 1-0 A15
1. c4 Nf6 2. g3 g6 3. Bg2 d5 4. cxd5 Nxd5 5. Qa4 Nc6
22/06/23
Shimanov,A
2581 1/2 D02
1. d4 Nf6 2. Nf3 d5 3. c3 Bf5 4. Qb3 Qc8 5. Bf4 e6
11/06/23
Puranik,A
2602 1/2 A37
1. c4 c5 2. g3 Nc6 3. Bg2 g6 4. Nc3 Bg7 5. Nf3 d6
09/06/23
Jumabayev,R
2590 1/2 B24
1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3 g6 4. Bg2 Bg7 5. d3 e6
06/06/23
Das,Say
2508 1-0 A48
1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. c3 Bg7 4. Bg5 h6 5. Bh4 O-O
06/06/23
Aronyak,Ghosh
2534 1-0 B25
1. e4 c5 2. Nc3 d6 3. g3 Nc6 4. Bg2 g6 5. d3 Bg7
04/06/23
Smirnov,Mark
1921 1-0 A46
1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. c3 c5 4. Bg5 cxd4 5. cxd4 Be7
03/06/23
Makhnev,Denis
2483 1-0 C24
1. e4 e5 2. Bc4 Nf6 3. d3 c6 4. Nf3 d5 5. Bb3 Bb4
03/06/23
Tin,Jingyao
2576 1-0 B10
1. e4 c6 2. c4 d5 3. cxd5 cxd5 4. exd5 Nf6 5. Qa4 Nbd7
03/06/23
Aronyak,Ghosh
2534 1-0 B10
1. e4 c6 2. c4 d5 3. cxd5 cxd5 4. exd5 Nf6 5. Qa4 Nbd7
29/04/23
Kassimov,B
2285 1/2 C65
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. d3 d6 5. O-O Bd7
28/03/23
Ahmed Ali Bamatraf
1261 1-0 C24
1. e4 e5 2. Bc4 Nf6 3. d3 Nc6 4. Nc3 Bc5 5. h3 d6
28/03/23
Khalifah,Khaled
1959 1-0 B10
1. e4 c6 2. c4 d5 3. cxd5 cxd5 4. exd5 Nf6 5. Qa4 Qd7
28/03/23
Amin,B
2691 0-1 C23
1. e4 e5 2. Bc4 Nc6 3. d3 Bc5 4. Nc3 d6 5. h3 Na5
28/03/23
De Ramos,Ju
2335 1-0 C14
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 Be7 5. e5 Nfd7
28/03/23
Adly,A
2596 0-1 B24
1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3 h5 4. h3 e6 5. Bg2 Nf6
27/03/23
Devnani,Kush
2133 1-0 B10
1. e4 c6 2. c4 d5 3. cxd5 cxd5 4. exd5 Nf6 5. Qa4 Nbd7
27/03/23
Eljanov,P
2704 0-1 B10
1. e4 c6 2. c4 d5 3. cxd5 cxd5 4. exd5 Nf6 5. Qa4 Nbd7
26/03/23
Deshmukh,Omm
---- 1-0 C23
1. e4 e5 2. Bc4 Nc6 3. d3 Bc5 4. Nc3 Na5 5. Qf3 Nxc4
26/03/23
Al-Takrori,Husam
2018 1-0 B01
1. e4 d5 2. exd5 Nf6 3. Nc3 Nxd5 4. Nf3 Bg4 5. Ne4 e6
26/03/23
Frhat,A
2361 1/2 C46
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 Nf6 4. a3 d6 5. d4 Be7
23/01/23
Sattarov,B
2392 1-0 B10
1. e4 c6 2. d3 d5 3. Nd2 Nf6 4. Ngf3 Bg4 5. h3 Bxf3
21/01/23
Faizulaev,A
2401 1-0 E01
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Bg2 Bb4 5. Bd2 Be7
21/01/23
Vokhidov,Shamsiddin
2589 1/2 C60
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nge7 4. Bc4 d5 5. exd5 Nxd5
30/12/22
Burmakin,V
2498 0-1 A01
1. b3 d5 2. Bb2 Bf5 3. e3 e6 4. Nf3 Nf6 5. c4 Be7
30/12/22
Arjun,Kalyan
2505 1-0 C24
1. e4 e5 2. Bc4 Nf6 3. d3 Nc6 4. Nc3 Bc5 5. h3 d6
30/12/22
Khripachenko,Alexander
2219 0-1 C24
1. e4 e5 2. Bc4 Nf6 3. d3 c6 4. Nf3 d5 5. Bb3 a5
30/12/22
Tologontegin,S
2394 0-1 C24
1. e4 e5 2. Bc4 Nf6 3. d3 Nc6 4. Nc3 Na5 5. Qf3 Nxc4
29/12/22
Ghaem Maghami,E
2490 1/2 B10
1. e4 c6 2. e5 d5 3. exd6 exd6 4. Nf3 d5 5. d4 Bd6
29/12/22
Tang,Andrew
2540 0-1 C60
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 g6 4. d4 exd4 5. Bg5 Be7
29/12/22
Aravindh,Chithambaram VR.
2607 0-1 B23
1. e4 c5 2. Nc3 e6 3. Nge2 a6 4. g3 b5 5. Bg2 Bb7
29/12/22
Zhigalko,S
2572 0-1 B24
1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3 g6 4. Bg2 Bg7 5. d3 Rb8
29/12/22
Shishkov,A
2340 1-0 A00
1. a3 d5 2. Nf3 Nf6 3. b4 a5 4. b5 g6 5. Bb2 Bg7
29/12/22
Hambleton,A
2437 1/2 A01
1. b3 e5 2. Bb2 Nc6 3. e3 Nf6 4. Bb5 e4 5. Ne2 a6
28/12/22
Alonso Rosell,A
2561 1-0 C69
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Bxc6 dxc6 5. O-O Qf6
27/12/22
Demchenko,A
2632 0-1 C69
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Bxc6 dxc6 5. O-O Qf6
27/12/22
Ghaem Maghami,E
2490 0-1 B10
1. e4 c6 2. c4 d5 3. cxd5 cxd5 4. exd5 Nf6 5. Qa4 Nbd7
26/12/22
Zhigalko,S
2572 1-0 B24
1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3 g6 4. Bg2 Bg7 5. d3 Rb8
26/12/22
Gareev,T
2602 1/2 B23
1. e4 c5 2. Nc3 e6 3. Nge2 a6 4. g3 b5 5. Bg2 Bb7
26/12/22
Moiseenko,A1
2577 0-1 B23
1. e4 c5 2. Nc3 e6 3. Nge2 Nc6 4. g3 d5 5. exd5 exd5
23/12/22
Sadubayev,Airat
2315 1/2 B10
1. c4 c6 2. e4 d5 3. cxd5 cxd5 4. exd5 Nf6 5. Qa4 Nbd7
20/12/22
Gharibyan,Mamikon
2480 1/2 B26
1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. g3 g6 4. Bg2 Bg7 5. d3 d6
18/12/22
Ansat,Aldiyar
2291 0-1 B30
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 e6 4. Bxc6 bxc6 5. d3 Ne7
17/12/22
Lintchevski,D
2548 0-1 C46
1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. Nc3 Nc6 4. g3 d5 5. exd5 Nxd5
11/12/22
Ansat,Aldiyar
2277 1-0 B30
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 e6 4. Bxc6 bxc6 5. d3 Ne7
09/12/22
Kostenko,P
2374 0-1 D30
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Bg5 dxc4 5. Qa4 Nbd7
08/12/22
Kazhgaleyev,M
2507 1/2 C15
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Bb4 4. Ne2 Nc6 5. a3 Ba5
06/12/22
Suleymenov,Alisher
2491 1/2 C11
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 Nf6 4. Bg5 dxe4 5. Nxe4 Be7
05/12/22
Agmanov,Zhandos
2442 1/2 D05
1. d4 d5 2. Nf3 e6 3. e3 Nf6 4. b3 c5 5. Bb2 Nc6
03/12/22
Abdilkhair,Abilmansur
2278 1/2 B10
1. e4 c6 2. c4 d5 3. cxd5 cxd5 4. exd5 Nf6 5. Qa4 Nbd7
Date : 2023-06-26
Place: Aktobe KAZ
Context : Vladimir Dvorkovich Open
Round : 8.11
Result : 1-0

Opening : A15 English, 1...Nf6 (Anglo-Indian defense)
Utegaliyev,A (2432) vs Suleimen,Ergali (2345)
27/06/23
Alekseev,Evgeny
2567 1-0 B30
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 d6 4. d4 cxd4 5. Qxd4 a6
25/06/23
Madaminov,Mukhiddin
2431 1/2 B35
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 g6 5. Nc3 Bg7
23/06/23
Abdyjapar,Asyl
2282 1-0 D37
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Nc3 a6 5. a4 Bb4
22/06/23
Kovalev,Vl
2620 1/2 C67
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. O-O Nxe4 5. Re1 Nd6
10/06/23
Erigaisi,Arjun
2702 1/2 D10
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 4. cxd5 cxd5 5. Nf3 Nc6
08/06/23
Kazhgaleyev,M
2506 0-1 A46
1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. e3 b6 4. Bd3 Bb7 5. O-O c5
07/06/23
Vokhidov,Shamsiddin
2583 1-0 B30
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 d6 4. O-O Bd7 5. Re1 Nf6
05/06/23
Balmagambetov,Timur
2026 1/2 B30
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 d6 4. O-O Bd7 5. Re1 Nf6
03/06/23
Isanzhulov,Arystan
2341 1-0 B21
1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. Qxd4 Nc6 4. Qd3 g6 5. Nf3 Bg7
03/06/23
Suyarov,Mukhammadzokhid
2255 0-1 D00
1. d4 d5 2. Nc3 Nf6 3. Bf4 c6 4. e3 Qb6 5. a3 g6
03/06/23
Pranav,V
2597 1-0 B43
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 a6 5. Nc3 Qc7
30/04/23
Khusenkhojaev,Mustafokhuja
2279 1-0 A62
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. g3 c5 4. d5 exd5 5. cxd5 d6
28/03/23
Anoud Eisa Bashkardi
1418 0-1 B40
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. g3 Nc6 4. Bg2 Nf6 5. Nc3 d6
28/03/23
Ammar,Sedrani
2197 0-1 D02
1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bf4 c6 4. e3 Qb6 5. Nbd2 Qxb2
28/03/23
Karasik,M
2167 0-1 B40
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. c4 Nc6 4. Nc3 Nf6 5. a3 b6
28/03/23
Kulkarni,R
2321 0-1 B22
1. e4 c5 2. c3 d5 3. exd5 Qxd5 4. d4 Nf6 5. Nf3 Bg4
27/03/23
Delloro,Noli
1850 0-1 B23
1. e4 c5 2. Nc3 a6 3. d4 cxd4 4. Qxd4 Nc6 5. Qd2 e6
27/03/23
Barsov,A
2324 1/2 D10
1. d4 d5 2. c4 c6 3. cxd5 cxd5 4. Bf4 Nf6 5. Nc3 Nc6
26/03/23
Sahil Saxena
1409 0-1 A48
1. d4 Nf6 2. Bf4 g6 3. Nf3 Bg7 4. e3 O-O 5. h3 c5
26/03/23
Ammar,Sedrani
2183 1/2 D02
1. d4 d5 2. Nf3 Nf6 3. Bf4 Bf5 4. e3 e6 5. c4 dxc4
24/01/23
Madaminov,Mukhiddin
2430 1/2 D35
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Nf6 4. cxd5 exd5 5. Bg5 Nbd7
22/01/23
Nigmatov,Ortik
2450 1/2 B32
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Qb6 5. Nb3 e6
20/01/23
Saydaliev,Saidakbar
2421 1/2 B41
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 a6 5. c4 Nf6
30/12/22
Abdilkhair,Abilmansur
2278 0-1 B41
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 a6 5. c4 Nf6
30/12/22
Munkhgal,G
2463 1-0 A45
1. d4 Nf6 2. Bf4 g6 3. Nc3 d5 4. e3 c6 5. h4 Qb6
30/12/22
Kazakov,K
2385 1/2 A45
1. d4 Nf6 2. Nc3 d5 3. Bf4 c6 4. e3 Qb6 5. Rb1 g6
30/12/22
Korelskiy,Egor
2153 1/2 B42
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 a6 5. Bd3 Qc7
30/12/22
Khusenkhojaev,Mustafokhuja
2265 1-0 A46
1. d4 Nf6 2. Nf3 b5 3. g3 Bb7 4. Bg2 e6 5. O-O c5
29/12/22
Predke,A
2684 1/2 E90
1. Nf3 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 Bg7 4. e4 d6 5. d4 Bg4
29/12/22
Quparadze,G
2470 1-0 B01
1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Qd6 4. d4 c6 5. Nf3 Nf6
29/12/22
Degenbaev,Aziz
2139 0-1 B40
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. g3 Nc6 4. Bg2 Nf6 5. Qe2 d6
29/12/22
Sarana,A
2668 1-0 E73
1. c4 Nf6 2. Nc3 g6 3. d4 Bg7 4. e4 d6 5. Be2 Nc6
29/12/22
Nissinen,Niilo Man
1996 0-1 B00
1. e4 Na6 2. d4 d6 3. Bxa6 bxa6 4. Nc3 g6 5. Nf3 Bg7
29/12/22
Gareev,T
2602 1-0 D51
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 d5 4. Bg5 Nbd7 5. cxd5 exd5
28/12/22
Svane,Frederik
2568 1-0 B29
1. e4 c5 2. Nf3 Nf6 3. e5 Nd5 4. Nc3 Nxc3 5. dxc3 Nc6
28/12/22
Kazakov,K
2385 0-1 B23
1. e4 c5 2. Nc3 a6 3. g3 b5 4. Bg2 Bb7 5. Nge2 e6
28/12/22
Urazayev,Arystanbek
2465 1/2 B29
1. e4 c5 2. Nf3 Nf6 3. Nc3 d5 4. exd5 Nxd5 5. Bb5 Bd7
27/12/22
Tari,A
2659 1/2 B29
1. e4 c5 2. Nf3 Nf6 3. e5 Nd5 4. g3 g6 5. Bg2 Bg7
27/12/22
Nurgaliyev,Sauat
2150 0-1 B42
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 a6 5. Bd3 Qc7
26/12/22
Paravyan,D
2586 1/2 B42
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 a6 5. Bd3 Qc7
26/12/22
Mamedov,Rau
2646 1-0 B40
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. c3 Nf6 4. e5 Nd5 5. Bc4 d6
22/12/22
Brunello,S
2519 1/2 D45
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. Nc3 e6 5. e3 Nbd7
21/12/22
Nikitenko,M
2502 0-1 B42
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 a6 5. Bd3 Qc7
19/12/22
Isanzhulov,Arystan
2313 0-1 B15
1. e4 g6 2. d4 c6 3. Nc3 d5 4. e5 h5 5. h3 Nh6
17/12/22
Sturua,Z
2528 1-0 A05
1. Nf3 Nf6 2. g3 b5 3. Bg2 Bb7 4. Na3 a6 5. c4 bxc4
16/12/22
Burmakin,V
2498 1-0 A49
1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. g3 Bg7 4. Bg2 O-O 5. O-O d6
10/12/22
Urazayev,Arystanbek
2458 0-1 D17
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nf3 Nf6 4. Nc3 dxc4 5. a4 Bf5
09/12/22
Nogerbek,Kazybek
2468 1/2 B29
1. e4 c5 2. Nf3 Nf6 3. Nc3 d5 4. exd5 Nxd5 5. Bb5 Bd7
07/12/22
Aitbayev,A
2421 1/2 B01
1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Qd8 4. d4 Nf6 5. Nf3 g6
06/12/22
Zhalmakhanov,Ramazan
2396 1/2 B46
1. e4 c5 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 e6 5. Nc3 a6